Bestuur 2023 - 2024, EYCN & DA, Avond van de Chemie, JongKNCV Dinner, Bedrijvenbezoek, JongKNCV Café, Whatsapp community
Bestuur '23-'24, EYCN & DA, Avond van de Chemie, Bedrijvenbezoek, JongKNCV Café

------------------------------------ English version below -----------------------------------


Beste Jong KNCV,

Afgelopen half jaar zijn er weer veel leuke dingen gebeurd! In deze nieuwsbrief lees je over de afgelopen activiteiten, laatste nieuwtjes en opkomende activiteiten. 

Hartelijke groeten,
namens het Jong KNCV bestuur,
Karen Elfes

We zijn verheugd jullie op de hoogte te stellen van een ontwikkeling binnen de Jong KNCV. Na een zorgvuldig selectieproces presenteren we met trots het nieuwe bestuur van de Jong KNCV!

Voorzitter:   Jochem Bosboom
Secretaris:   Merel Spierings
Penningmeester:   Karen Elfes
Socials:   Fabienne Schreurs-Zopfi
Internationaal:   Kimberly Tran
Internationaal:   Tatiana Sviriniuc
Algemeen bestuurslid:   David Möhringer
Algemeen bestuurslid:   Jordy Rouschop

Samen met ons huidige bestuur en alle enthousiaste leden van de Jong KNCV, zullen wij werken aan het bevorderen van het netwerk voor alle jonge leden in de chemie, life sciences en procestechnologie. We zullen nieuwe evenementen, initiatieven en kansen creëren voor onze leden, zodat we onze passie voor moleculen kunnen delen en de gemeenschap verder inspireren.

bestuur 2324

v.l.n.r.: Merel Spierings, Fabienne Schreurs-Zopfi, Kimberly Tran, Jochem Bosboom, David Möhringer, Karen Elfes en Jordy Rouschop.

Afgelopen zomer hebben we gastheer mogen zijn voor de Delegate Assembly van de European Young Chemists' Network (EYCN) in het prachtige Den Haag. Dit evenement bracht 30 afgevaardigden vanuit heel Europa samen voor een onvergetelijk congres.

Het Delegate Assembly Congres bood een unieke gelegenheid voor jonge chemici om hun kennis en passie voor de chemie te delen en te bespreken. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende Europese landen en vertegenwoordigden een breed scala aan achtergronden en expertisegebieden.

Gedurende het congres werden er inspirerende lezingen gegeven door vooraanstaande sprekers, workshops en discussies gehouden over de meest urgente vraagstukken in de chemische wetenschappen. Het programma bood deelnemers niet alleen de kans om hun eigen onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe vriendschappen te sluiten en te netwerken met collega's uit heel Europa.

DA 2023

Het JongKNCV Diner:
Het JongKNCV Diner was de perfecte gelegenheid om de avond te beginnen in een sfeer van gezelligheid en gesprek. We verwelkomden 41 enthousiaste deelnemers voor een heerlijk diner, dat niet alleen culinair genot bood, maar ook een platform creëerde voor waardevolle interactie en netwerkmogelijkheden. Het was geweldig om te zien hoe leden van de JongKNCV en andere deelnemers uit de chemische gemeenschap zich mengden, ervaringen deelden en nieuwe connecties smeedden.

De vierde editie van de Spotlightprijs voor Maritza Rovers!
Dit jaar was de JongKNCV Spotlightprijs een van de hoogtepunten van onze avond. We willen van harte Maritza Rovers feliciteren voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de chemische wetenschappen. Maritza's onderzoek, getiteld "Tuinieren in het Lab," richt zich op het verbeteren van gewassen door de ontwikkeling en synthese van slimme moleculen die kunnen worden geformuleerd in een hydrogel. Haar werk belooft niet alleen de landbouwsector te transformeren, maar heeft ook brede toepassingen in de wereld van materiaalkunde en milieubescherming. Maritza's inzet en toewijding aan haar onderzoek zijn een inspiratie voor ons allen, en we zijn vereerd om haar als de winnaar van de JongKNCV Spotlightprijs 2023 te erkennen. Ook gaan de felicitaties naar Jitske Bak en Adarsh Kalikadien. Zij vanuit alle 18 inzendingen de voorronde gehaald en mochten ook hun onderzoek pitchen tijdens de Avond van de Chemie.

maritzaspotliht

We willen onze dank uitspreken aan alle deelnemers, sprekers en organisatoren die hebben bijgedragen aan het succes van de Avond van de Chemie. Jullie hebben van deze avond een onvergetelijke ervaring gemaakt.

In september hebben wij een bezoek mogen brengen aan Symeres in Nijmegen. Hier werden wij enthousiast verwelkomd met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Na een interessante presentatie over het bedrijf en wat ze doen, hebben we een rondleiding gekregen langs verschillende delen van het laboratorium en de verschillende werkplekken. We konden uitgebreid vragen stellen over hoe ze daar werken, stageplekken en over ervaringen.

Een geslaagde middag! Iedereen ging naar huis met een leuk tasje vol spullen van JongKNCV en Symeres. Wil je nou volgende keer ook mee met een bedrijvenbezoek? Houd ons dan goed in de gaten, in 2024 zal er weer een bedrijvenbezoek worden georganiseerd.

groepsfoto symeres

Afgelopen mei heeft de eerste editie van het JongKNCV Café plaatsgevonden! Deze werd georganiseerd in samenwerking met U.S.S. Proton en V.V.S. Uranymus. Bas Tuenter kwam langs om te vertellen wat zijn ervaringen bij de klimaattoppen en zijn eigen start-up Sustainables. Daarna genoten we van een hapje en een drankje tijdens de pubquiz. Een geslaagde avond!

cafe 2023

Heb je dit nu net gemist? Dan ben je misschien nog net op tijd met aanmelden voor de volgende editie. Deze is op dinsdag 31 oktober in Café van Buren in Nijmegen. De tweede editie is in samenwerking met S.V. 't Reactievat en V.C.M.W. Sigma. Meld je snel aan en hopelijk tot dinsdag!

poster cafe

Mocht je nou niet naar Nijmegen kunnen of willen komen, delen wij ook alvast het nieuws dat de volgende twee locaties ook al bekend zijn. Er zal een JongKNCV Café worden georganiseerd in Maastricht (januari/februari) en in Leiden (april/mei). Houd hiervoor onze socials en website in de gaten. 

De afgelopen tijden zijn we bezig geweest met hoe wij het contact het beste kunnen leggen tussen ons, leden en aangesloten verenigingen. Hieruit kwam het idee om een Whatsapp Broadcast aan te maken. Een groep waar alleen wij (het JongKNCVbestuur) informatie kan sturen over bijvoorbeeld nieuwe activiteiten, aanmeld deadlines, laatste nieuws en veranderingen. Mocht je hiervoor geïnteresseerd zijn dan kan je via de knop hieronder deelnemen aan de groep. Let wel op, je kan niks sturen in de groepsapp, mocht je iets willen zeggen of contact met ons willen doe dat dan via de mail naar jong@kncv.nl of via onze socials.

Verder kregen we de vraag over hoe wij samenwerkingen starten en hoe jullie contact met ons kunnen opnemen hierover. Mocht je met ons willen samenwerken op een evenement/activiteit of zit je bij je vereniging waarbij wij misschien kunnen helpen? Stuur dan een mailtje naar jong@kncv.nl en wij zorgen dat we spoedig reageren.

Whatsapp broadcast

Dear Jong KNCV,

We've had a lot of great things happen! In this newsletter you will read about past activities, latest news and upcoming activities.

With kind regards,
on behalf of the Jong KNCV board,
Karen Elfes

We are pleased to inform you of a development within Jong KNCV. After a careful selection process, we are proud to present the new board of Jong KNCV!

Chairman:   Jochem Bosboom
Secretary:   Merel Spierings
Treasurer:   Karen Elfes
Socials:   Fabienne Schreurs-Zopfi
International:   Kimberly Tran
International:   Tatiana Sviriniuc
General board member:   David Möhringer
General board member:   Jordy Rouschop

Together with our current board and all the enthusiastic members of Jong KNCV, we will work on enhancing the network for all young members in chemistry, life sciences, and process technology. We will create new events, initiatives, and opportunities for our members so that we can share our passion for molecules and further inspire the community.

bestuur 2324

f.l.t.r.: Merel Spierings, Fabienne Schreurs-Zopfi, Kimberly Tran, Jochem Bosboom, David Möhringer, Karen Elfes en Jordy Rouschop.

Last summer, we had the privilege of hosting the Delegate Assembly of the European Young Chemists' Network (EYCN) in the beautiful city of The Hague. This event brought together 30 delegates from across Europe for an unforgettable congress.

The Delegate Assembly Congress provided a unique opportunity for young chemists to share and discuss their knowledge and passion for chemistry. Participants came from various European countries and represented a wide range of backgrounds and areas of expertise.

Throughout the congress, there were inspiring lectures by prominent speakers, workshops, and discussions on the most pressing issues in the field of chemical sciences. The program not only allowed participants to present their own research but also to establish new friendships and network with colleagues from all over Europe.

DA 2023

The JongKNCV Dinner:
The JongKNCV Dinner was the perfect opportunity to kick off the evening in an atmosphere of camaraderie and conversation. We welcomed 41 enthusiastic participants to a delightful dinner that not only offered culinary delights but also provided a platform for valuable interaction and networking opportunities. It was wonderful to see members of JongKNCV and other participants from the chemical community mingling, sharing experiences, and forging new connections.

The fourth edition of the Spotlightprize for Maritza Rovers!
This year, the JongKNCV Spotlight Award was one of the highlights of our evening. We wholeheartedly congratulate Maritza Rovers for her exceptional contribution to the field of chemical sciences. Maritza's research, titled "Gardening in the Lab," focuses on enhancing crops through the development and synthesis of smart molecules that can be formulated into a hydrogel. Her work not only holds the promise of transforming the agricultural sector but also has broad applications in the realms of materials science and environmental protection. Maritza's dedication and commitment to her research serve as an inspiration to all of us, and we are honored to recognize her as the winner of the JongKNCV Spotlight Award 2023. Congratulations also go to Jitske Bak and Adarsh Kalikadien. They made it to the preliminary round from among all 18 submissions and were given the opportunity to pitch their research during the Avond van de chemie.

maritzaspotliht

We would like to express our gratitude to all participants, speakers, and organizers who contributed to the success of the Avond van de chemie. You made this evening an unforgettable experience.

his September we visited Symeres in Nijmegen. We got a hearty welcome with a cup of coffee/tea and snacks. After a very interesting and engaging presentation about Symeres, we got a tour of their laboratories and workplaces. This allowed us to ask various questions about the company's working environment, internship opportunities and experiences.

A successful afternoon! Everyone went home with nice gift bags from JongKNCV and Symeres. Are you looking forward to coming to our next company visit? Stay tuned for our 2024 company visit!

groepsfoto symeres

Last May, our first edition of JongKNCV Café premiered! This edition was in cooperation with U.S.S. Proton and V.V.S. Uranymus. Bas Tuenter came by to tell us about his experiences at the UN climate summits and his start-up, Sustainables. Afterwards, we enjoyed a bite and a drink during the pub quiz. A successful evening!

cafe 2023
Did you miss the first edition? Then, you're just in time to register for our next JongKNCV Café. It will take place on October 31st in Café van Buren in Nijmegen. This second edition is in cooperation with S.V. 't Reactievat and V.C.M.W. Sigma. Register quickly and we will see you Tuesday!

poster cafe

If you can't or don't want to come to Nijmegen, we will happily share the news of our following two locations. There will be a JongKNCV Café organised in Maastricht (January/February) and in Leiden (April/May). Keep an eye on our social platforms and website!
We look forward to seeing you at the JongKNCV Café!

Recently we have been trying to find a way to improve the contact between us, our members and connected associations. The idea of a Whatsapp Broadcast chat was proposed. A group chat where only us (the JongKNCV Board) can send information on upcoming activities, registration deadlines, latest news and changes. If you're interested in this please click the button below to enter the group. Please note that you will not be able to say anything, if you wish to contact us please do so by mail at jong@kncv.nl or message us on our socials. You can leave the group whenever you want to.

We also have gotten the question on how to start collaborations and how to contact us about this. If you would like to collaborate with us on an activity/event or if you're with an association with which we can help. Send an email to jong@kncv.nl and we make sure to respond soon!

Whatsapp Broadcast

Jong KNCV is ook te volgen op:

Jong KNCV op Facebook        Jong KNCV op Twitter        Jong KNCV op LinkedIn        Jong KNCV op Instagram

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Jong KNCV.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, Ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

jong.kncv.nl

Copyright © 2023 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.